اینرتینگ

*عملیات خنثی سازی (Inerting)

تاسیسات ، خطوط لوله اعم از دریائی یا خشکی زیر سطحی یا رو زمینی که در زمان عملیات و سرویس دهی کاری گازهای قابل اشتعال یا بخار مایعات قابل اشتعال آلوده باشند هنگام خروج از سرویس کاری یا انجام تعمیرات یا تغییرات و یا لزوم به وارد شدن نفرات به داخل سیستم به هر علتی بایستی از وجود گازهای قابل اشتعال پاکسازی شوند و یا مخازن یا تاسیساتی که تعمیر شده یا نوسازی شده و اکنون بایستی آماده کار در سیستم هایی شوندکه هوا برای سیال یا فرآیند آن مجهز باشند.

پارس بالون از پیشگامان ارائه این خدمت به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بوده تا کنون با موفقیت و درزمان مناسب و قابل قبول کارفرما انجام داده و از افتخارات این شرکت است که میزان گازهای SO2 , LELو ... را در حد ppm  .زمانیکه لازم است محیطی از گازهای فعال مانند اکسیژن عاری و پاکسازی شود توسط گازی خنثی محیط خنثی سازی می شود و در پایان محیط آماده انجام کارهائی تعمیراتی نظیر برشکاری و جوشکاری یا ورود گاز یا مایع فعال می شود.

0 دیدگاه

ارسال نظر