شارژ

شارژ انواع گازهای هوایی به شرح زیر در این شرکت انجام میگیرد:

              اکسیژن  : مصارف صنعتی ، طبی ، غواصی و آزمایشگاهی 

                نیتروژن: صنعتی ، عامل فشار ، پزشکی ، آزمایشگاهی با خلوص مورد نظر مشتری 

                آرگون : صنعتی ، جوشکاری آرگون ، آزمایشگاهی با خلوص طبق درخواست مشتری . 

 

شارژ سایر گازها به شرح زیر در این شرکت انجام میگیرد: 

                  استیلن : صنعتی 

                 کربن دی اکسید : CO2 آتش نشانی ، پزشکی ، صنعتی 

                 گازهای مخلوط  مورد مصرف در فرآیند های جوشکاری 

                 کلر : در سیلندر 45 تا 800 کیلو گرمی 

 

0 دیدگاه

ارسال نظر