تست

تست دوره سیلندرهای فولادری بدون درز  

نگهداری و استفاده از سیلندرهای فولادی حامل گازهای تحت فشار زیاد همچون اکسیژن ، نیتروژن، آرگون، هیدروژن، هلیوم ، متان و مانند آنها مستلزم رعایت اصول ویژه آنها است که از جمله نیاز این سیلندر به انجام انواع آزمون حداقل هر 5 سال یک بار است .

این شرکت افتخار دارد که از سال 1367 با اخد مجوز از استاندارد ملی ایران و از سال    به عنوان اولین دارنده مجوز آکرودیته به شماره 66 از استاندارد ملی ایران مجری انواع آزمون در این زمینه بوده است و از افتخارات رنگ زادئی به روش شات بلاست و رنگ آمیزی به یکجا از صورتهای: آکیدی،اپوکسی،دوفازی اعم از دولایه یا سه لایه و یا کوره ای انجام می پذیرد جهت آزمونهای انجام شده گواهینامه ای مبنی بر انواع آزمون انجام شده وعکس العمل سیلندرها صادر و به صاحبان سیلندرها تحویل می نماید.

*تست دوره ای سیلندرهای استیلن

سیلندر های گاز استیلن با داشتن شرایط خاص به دلیل اینکه پرشده از مواد از مواد متخلص و نیز جاذب استیلن مانند استن صنعتی و یا DMF. و نیز سرویس کاری تحت فشار زیاد از یکطرف و قابل اشتعال بودن گاز استیلن از طرف دیگر لازم است که حداقل هر 5 سال یکبار مورد آزمون قرار گرفته و قطعیت سلامت آنها مورد بازرسی قرار گیرد.

این شرکت افتخار دارد که با داشتن مجوز از استاندارد ملی ایران این سیلندرها را در آزمایشگاه خود تست نموده و برای سیلندرهای تست شده گواهینامه ای مبنی بر تست های انجام شده و عکس العمل سیلندرها صادر و به مالک سیلندر تحویل می نماید.

*تست دوره ای سیلندرهای آتش نشانی  چرخ دار و قابل حمل

با توجه به چگونکی کار کرد و نیز نگهداری سیلندرهای آتش نشانی چرخ دار و نیز اهمیت حاضر به کاربودن آنها، این سیلندرها بایستی حداقل هر دوسال یکبار مورد آزمانهای لازم قرار گیرند.

این شرکت افتخار دارد که با داشتن مجوز استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آزمونهایاین سیلندرها را انجام می نمایدو برای سیلندرهای تست شده گواهینامه ای هبنی بر آزمونهای انجام شده و عکس العمل سیلندرها صادر و به صاحب سیلندرتحویل می نماید.

*تست مخازن و سیلندرهای گاز کلر مایع

گاز کلر گازی سمی و بسیار خطرناک است که در حال حاضر بیشترین کمک را به بهداشت ما انسانها می نماید و از میکروب زدائی آب آشامیدنی و آب استخرها تا شستشویی آشپزخانه ، سرویسهای بهداشتی و حتی لباسهای ما عنصر تاثیر گذار و بسیار مفید می باشد.

سیلندرهای این گاز عمدتاً با ظرفیت 800کیلوگرمی هستند که اصطلاحاً یک تنی خوانده می شوند بنا به اهمیت نگهداری ، حمل و استفاده از این سیلندرها بایستی حداقل هر 2سال یکبار این سیلندرها مورد انواع آزمون قرار گیرند.

این شرکت افتخار دارد که با داشتن مجوزاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حال حاضر این سیلندرهارا انجام داده و تنها مرکزی است که رنگ زدائی و زنگ زدائی این سیلندرها را در دو دستگاه تونلی شات بلاست ااانننجام   نموده   و سپس به بهترین شکل ممکن رنگ   آزمیزی و نشانه   گذاری می نننماااید.

در صورت نیاز  سیلندر به تعمیر یا بازسازی این مخازن توسط واحد پشتیبانی و تعمیرات آزمایگاه تست بازسازی شده و مسالح مصرفی برای این از بهترین نوع صنعتی می باشد.

برای هر سیلندر پس از انجام تست گواهینامه ای مبنی بر تستهای انجام شده وعکس العمل های سیلندر صادره شده و به مالک سیلندر تحویل می گردد.

*فشنگهای اندرید کربینک

از اونواع سیلندرهای آشت نشانی اعم از پودر وگاز یا آب و گاز برخی سیلندرهائی است که عامل ایجاد فشار جهت رانش پودر یا آب فشنگهائی است که با گاز CO2 شارژ شده و هنگام استفاده از سیلندر آتش نشانی توسط نفر و از طریق شیر فشار داخل فشنگ ها سازی شده و سیلندر آتش نشانی فعال می گردد.

این فشنگها به دلیل اینکه برای مدت زیادی تحت فشار یکنواخت گاز داخل آن قرار دارند خطر دچارشدن به پدیده خزش Creep و نیز به دلیل کار کرد تحت فشار هر      سال یکبار نیاز به تست و انواع آزمون را دارند.

این شرکت افتخار دارد که با داشتن مجوز از استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فشنگهای انیدریدکربینک را تست نموده و برای هر سیلندر گواهینامه ای شامل انواع آزمون انجام شده و عکس العمل فشنگها تنظیم و به مالک آن تحویل می نماید.

*تست سیلندرهای گاز

شیرهائی که روی سیلندرهای گاز نصب می شوند بایستی به راحتی و صرف نیرو به مقدار استاندارد باز و بسته شده و از نشت گاز نیز عاری باشند. این شرکت مفتخر است که شیرهای انواع گاز را بر اساس استاندر آزمایش نموده  

0 دیدگاه

ارسال نظر